เคลียร์ความเชื่อ เพื่อคนที่ใช่ by NIVEA face care

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี เคลียร์ความเชื่อ เพื่อคนที่ใช่ by NIVEA face care

Alternative Textaccount_circle
event
เคลียร์ความเชื่อ เพื่อคนที่ใช่ by NIVEA face care
เคลียร์ความเชื่อ เพื่อคนที่ใช่ by NIVEA face care

เคลียร์ความเชื่อ เพื่อคนที่ใช่ by NIVEA face care

สุดสัปดาห์ ร่วมกับ NIVEA face care

วัดความเชื่อชายและหญิง เคลียร์ให้รู้กันไปเลย!

เปิดให้หนุ่มสาวสนุกกับกิจกรรม SUDSAPDA POLL ตลอดเดือนสิงหาคม-กันยายนที่ผ่านมา จนเราได้คำตอบ เคลียร์ เคลียร์ ในที่สุด … ได้เวลาประกาศรายชื่อผู้โชคดีแล้ว ใครคือผู้โชคดี มาเช็คชื่อด่วนๆ

150 ผู้โชคดีจากการเคลียร์รับ NIVEA Cleansing Water ท่านละ 1 รางวัล ได้แก่

[red_one_third]

1    กชกรพรพรหม    เครื่องเนียม
2    กชนันท์    พรกมวงค์
3    กชพรรณ    สินพัฒน์ศิริกุล
4    กชพรรณ    ปั้นเกี้ยว
5    กณิศ    มีเผ่า
6    กนกอร    พิทักษ์วาณิชย์
7    กมลลักษณ์    พันธุ
8    กมลวรรณ    วัชรธัญญทิพย์
9    กรณัฐ    พชรพุก
10    ขวัญจิตร    ทองทับ
11    ไข่มุก    วงศ์ใหญ่
12    คัทรียา    จันทร์เลื่อน
13    คีรยา    สดศฤงฆาร
14    คุณัญญา    เป้าเองผล
15    จันทร์จิรา    เอื้อพิสิฐ
16    จันทรา    บุญมาก
17    จามจุรี    แซ่ซื้อ
18    จารวี    คุณลักษณ์
19    จำปา    พันธะมุย
20    จำเรียง    สุกเย็น
21    จุรีรัตน์    ศรีราปราน
22    จุฬาลักษณ์    วรรณกิจ
23    จูฑามาศ    กรโกษา
24    เจตสุภา    พงษ์พัฒนพันธุ์
25    เจนจิรา    น้ำหวาน
26    เจนจิรา    อนันต์
27    เจ้าดวงใจ    วันวิวัฒน์วงศ์
28    ฉมาพร    วิบูลยารุณ
29    ฉันทิมา    ภูจีนวงษ์
30    ชญานุตม์    กุสุโมทย์
31    ชฎาภรณ์    ติขิณานนท์
32    ชนัญธร    ไชยมาลา
33    ชนิกานต์    สุขสาธุ
34    ชนิกานต์    คุณาสถิตย์ชัย
35    ชุติมา    สถิตธรรมธร
36    ชุมา    เพชรมีศรี
37    โชติกา    มีมานะสิน
38    โชติรส    สถิตธรรมธร
39    ญาณี    พรเลิศทรัพย์สิน
40    ฐนิตนัน    ปัญญานาคเจริญ
41    ฐานพร    ธารีบูรณ์ชัย
42    ฐานิศรา    ทองสมบูรณ์
43    ฐิติพร    นาคจู
44    ฐิติพร    สายสอิ้ง
45    ณัชชารีย์    พานิชา
46    ณัฏฐินันท์    พระโพธิ์
47    ณัฐธยาน์กุล    วิวะรินทร์
48    ณัฐนันท์    สง่าเนตร
49    ณัฐนิชา    จีระบุตร
50    ณัฐวดี    พรมพิลา

[/red_one_third]

[red_one_third]

51    ณัฐวรา    นรสิงห์
52    ณัฐสรัญ    มาศประมุท
53    ณิชา    จั่นช้อย
54    ดวงกมล    กมลสินธุ์
55    ดวงใจ    สิริวรวงศ์กุล
56    ดวงเดือน    ประสงค์พร
57    ดวงพร    แนวพนิช
58    ดวงพร    สุริยะ
59    ดัชนี    ยอดปิยะ
60    ดารณี    ฉอ้อนพจน์
61    ดาริน    ปลื้มไพบูลย์กุล
62    ดาวใจ    ส้อดำ
63    ดาวนภา    วิเศษ
64    ตติยา    ผลจันทร์
65    ตะวัน    วัฒนาถาวร
66    ทัศนีย์    อารมณ์สว่าง
67    ทิชา    นันทอนันต์
68    ทิพกฤตา    สายถา
69    ทิพยาภรณ์    กระจ่างโลก
70    ทิพวรรณ    เหลาผา
71    ทิพวัลย์    ปลิงกระโทก
72    ธนวรรณ    พันธุ
73    ธนาลักษณ์    ลี้รุ่งโรจน์
74    ธนิดา    กัลปารี
75    ธนิดา    ตฤณตียะกุล
76    ธัญญาพร    กระศิริ
77    ธัญญารัตน์    ธัญญปกรณ์พันธ์
78    ธัญพร    อิงคกุล
79    ธาดา    แช่มประสิทธิ์
80    ธารินี    สาลีโภชน์
81    ธิดา    ประสมผล
82    ธิดานุช    โชติกศิลป์
83    ธิดารัตน์    อินทรโชติ
84    ธิดารัตน์    หวังวโรดม
85    ธิพาพรรณ    จะดอม
86    ธีราพร    ตู้ทองคำ
87    นนทกร    คุณนาเมือง
88    นพวรรณ    วาสนากุล
89    นภาพร    ธรรมสนองคุณ
90    นราวดี    คำสุเรศ
91    นรินทร์ทร    พรมจิตต์
92    นฤมล    รัตนคุณ
93    นฤมล    ลักษณ์ศิริ
94    นวรัตน์    ภัทรจารินวงศ์
95    นวลทิพย์    ดาบเจริญชัย
96    นัดสุภรณ์    ชติโรจนไพศาล
97    นัธทวัฒน์    มีราคา
98    นันทพร    ธนกัญญา
99    นันทรักษ์    นำชัยเสริมสุข
100    นันทิชา    บุญเกิด

[/red_one_third]

[red_one_third_last]

101    นัยนา    ดีสมุทร์
102    นาควัณณ์    เทียนศิวารัตน์
103    นาตยา    เบ็ญจนาวี
104    นาถติยา    พรมนนท์
105    นารถนารี    ไตรวิสุทธิพันธุ์
106    นารีรัตน์    เศรษฐสักโก
107    นิตฐา    แก้วก่อง
108    นิตยา    ตติยกิจเจริญ
109    นุชรีย์    สุดมี
110    ปรานี    แก้วนิพนธ์
111    ปรียานารถ    ขัดผาบ
112    ปวันศิริ    จองสี
113    ปวีณา    อ้นเลื่อน
114    ปัฐมา    พูนพานิช
115    ปัฐมาภรณ์    ปันดอนตอง
116    ปัทมา    แสงบุญส่ง
117    ปาจรีย์    จุฑาทอง
118    พรรณี    กิตติพงษ์
119    พรรษพร    สระบุรินทร์
120    พรวิภา    บังศรี
121    พลอยพิชชา    ตุลาธร
122    พลอยอังเดรอา    เลอแรสต์
123    พัชรวรรณ    สุวรรณรัตน์
124    พัชรากร    ภิรัชตานนท์
125    พัชรินทร์    วัฒนฐานะ
126    พัฒน์นรี    ดาบคำ
127    พิชญาภา    จารุเกียรติกุล
128    พิชย์นาถ    วงษ์ศรีเพ็ง
129    พิชยวรรณ    บุญทวี
130    พิชาพัชร์    พิมพ์โพธิ์
131    ฟ้าใหม่    เสนาพันธุ์
132    ภคินี    ทังนิธิรัตน์
133    ภริม    เหลืองรัชนาท
134    ภัทจิรา    สงค์ประชา
135    ภัทรพร    รัฐพิทักษ์สันติ
136    ภัทรภร    พลายมาศ
137    ภัทรวัลย์    สมจิตต์
138    ภัทราพร    อ่อนฉิม
139    ภัทราภรณ์    อิศรางกูร ณ อยุธยา
140    ภัสชากาญจน์    เปี่ยมเชาว์ธนากุล
141    เยาวมาลย์    สมานผลบุญ
142    รมนปวีร์    โพธิ์สวัสดิ์
143    รังสินี    สกุลเรืองวัฒน์
144    ลัลน์ลลิต    เทิดธรรม
145    ลาวัณย์    อภินันทนากุล
146    ศศิณา    สาตราเวทย์
147    สรัลนุช    สุริยจันทร์
148    สลิลทิพ    ดอกพอง
149    สุทธิมาศ    พยัคฆ์เกษม
150    อภิชญา    อุ่นสมัย

[/red_one_third_last]

150 ผู้โชคดีจากการเคลียร์รับ NIVEA MEN White Foam ท่านละ 1 รางวัล ได้แก่

[red_one_third]

1    LAM    WAI
2    Natthawooth    Viwatrojsaeng
3    Nuttapong    Boon
4    กล้าณรงค์     แสนสุข
5    กวิน     อินเสาร์
6    กัญญพัชร    สีสายชล
7    กาญจน์    นวมครุฑ
8    กิตติ    จงรักษ์
9    เกษมสันต์    สาลีโภชน์
10    เกียรติศักดิ์    วานิชย์หานนท์
11    ขวัญชัย    พรายสา
12    คมกริช    กล่อมปัญญา
13    จตุรงค์    รัชตโชติ
14    จเร    แววพานิช
15    จเรศ     แววพานิช
16    จักรวุฒิ    รุ่งเรือง
17    จำเนียร    ลครพล
18    จิรพงษ์     มังกษัตริย์
19    จิรวัฒน์    มีสุข
20    จิรายุส    จันทร์คำ
21    ฉลองรัช    จงรักษ์
22    ฉัตรชัย    เดชดำรง
23    เฉลิมชัย    พิมพา
24    ชนาธิป    อยู่วัฒนา
25    ชัยรัตน์    คัมภีรพันธ์
26    ชาญชัย    สว่างอารมณ์
27    ชานาธิป    วัฒนะศันสนีย์
28    โชคดี    หมั่นคำ
29    ณรงศักดิ์     สุขะรัม
30    ณัฐพงษ์     วิมลรัตน์
31    ตรีภพ    เรือนเย็น
32    ตะวัน    วัฒนาถาวร
33    ถนัดกิจ     จันทรชุ่ม
34    ถิรเดช     หาญเศรษฐการ
35    ทรงกรด    รัตนพันธ์
36    ทาม    จีระบุตร
37    ทิพยเนตร    เจี้ยงรักษา
38    ไทยรัฐ    วรพันธ์
39    ธนดล     ตนเจริญสุข
40    ธนพล    พูลเพิ่ม
41    ธนพล    วรรณทอง
42    ธนวัฒน์    เรียงเครือ
43    ธนวัฒน์    สงวนธรรม
44    ธนัท     รุจิรายุกต์
45    ธนิสร    สุตาธิกานนท์
46    ธเนศ    เจริญวิทย์
47    ธรรมรัตน์    กุลทัศน์
48    ธัชวิญญ์     นาคเอก
49    ธาดา    แช่มประสิทธิ์
50    ธารนุวัตน์     นิลเผือก

[/red_one_third]

[red_one_third]

51    ธีรภัทร    สมแสน
52    ธีรวุฒิ    ฉัตรธนาอนันต์
53    นพดล    วงศ์โดยหวัง
54    นพพล    พีระตานนท์
55    นิธิวิทย์    ไชยวุฒิมงคล
56    บุญชัย    เอกภาณุโรจน์
57    บุญเทพ    กิตติสว่างวงค์
58    บุญลักษณ์    แซ่เตียว
59    เบญจะ    สว่างโชติ
60    ปพนศักดิ์    ฉลองชัยเดช
61    ประสาน    โตสำลี
62    ปัญญา    วงษ์ศรีจันทร์
63    ปัญญา    เอกภาณุโรจน์
64    ปัฐภี    เอาะไธสง
65    พงศ์พิวัชร์    ผลีสนธิ
66    พนม    รักษ์มณี
67    พยัคฆ์    สารพิมพา
68    พัชรพล     วุฒิไชย
69    พัฒกิจ    ชมวิชา
70    พัฒน์นรี    ดาบคำ
71    พัทธนันท์    นาคจู
72    พัรพงษ์    เสหล๊ะ
73    พิชญ์    ไชยวุฒิมงคล
74    พิมากร    ใจอารีย์รักษ์
75    พิศาล     สินเจริญ
76    พิสูตร    พัดชื่น
77    พีรชาติ    อำไพจิตร
78    พีรพงษ์    เส่หล๊ะ
79    ภพธร     เงาภู่ทอง
80    ภวัต     พุ่มยี่สุ่น
81    ภาณุวัฒน์    ปัญญา
82    ภาณุวัฒน์    ตู้ทองคำ
83    ภานุวัตน์    บัวขำ
84    ภาสกร    บุญชื่น
85    ภุชงค์     สังขรัตน์
86    ภูรินทร์    อ่อนละออ
87    มนตรี    เส่หล๊ะ
88    มาลัย    ปานขลิบ
89    มาวิน    มณีกาญจนเลิศ
90    ยุทธเดช     ชื่นทรวง
91    รณชัย    ริเริ่ม
92    รอ.ชะโอด    ลือชา
93    รัฐพล    พูลเพิ่ม
94    ฤทธิไกร    การภักดี
95    เลิสพงศ์    อังก์กุล
96    วรวิทย์    อมรจิรฉาย
97    วันเฉลิม     คงสี
98    วันชัย    เตชะงามเลิศ
99    วันชัย      รุจิพิพัฒน์วงศ์
100    ว่าที่ร้อยตรีี  ภคะพล    ตันติกิตติพิสุทธิ์

[/red_one_third]

[red_one_third_last]

101    วิชิต    คงประสุข
102    วิทวัต    วีระวิสิทธิ์สันต์
103    วิทูรย์    เอกทวีกิจ
104    วิรัฐ    กร่ำเจริญ
105    ศรีมงคล    เฉลิมศรีสุรัตน์
106    ศิรวุฒิ    กลิ่นเกษร
107    ศิลา     วิวัฒน์ชัยโชค
108    ศุภชัย    ปัญญา
109    สถาพร    นาคจู
110    สมคิด    พันธุ
111    สมทรง    บุญเกิด
112    สมบูรณ์    ทวีสิน
113    สมศักดิ์    จีระบุตร
114    สวโรจน์     เจริญสิทธิ์
115    สานิตย์    งิ้วกลาง
116    สิทธิชาติ    ศรีเมือง
117    สุกานดา    เส็งสมาน
118    สุทธิ    เอกภาณุโรจน์
119    สุทธิพงษ์    บังเกิดผล
120    สุทัศน์    บุญเลิศ
121    สุธน     ธนโกเศ
122    สุพจน์    เอื้้อเสริมกิจกุล
123    สุพัฒน์    เอกทวีกิจ
124    สุเมธ    เส่หล๊ะ
125    สุเมธ    ชั้นสกุล
126    สุรศักดิ์     คล้ายทอง
127    สุรินทร์    เกื้อรอด
128    สุริยา    ลครพล
129    สุวรรณ    ชัยพัฒนาวรรณ
130    สุวิชชา    เอกภาณุโรจน์
131    สุหวิล    วิริยะอักษรสกุล
132    แสวง    ทองเรือง
133    เหมันต์    บัวเผียน
134    อดิศร    ธงชัย
135    อธิภัทร     มีใย
136    อธิวัฒน์    ฉิมสุด
137    อธิวัฒน์      สุขโข
138    อ้น    จีระบุตร
139    อนุชา    บังเกิดผล
140    อนุชาติ     เล็กกฤษดี
141    อมรเทพ    ดาบเจริญชัย
142    อมรินทร์    เพิ่มพูล
143    อัมรินทร์    แย้มพรายวงศ์
144    อัสนันท์    สาเก
145    อานนท์    คำแดง
146    อำนาจ    ยศมา
147    เอกชัย    แซ่ลิ้ม
148    เอกชัย     จิรชูพันธ์
149    เอกลักษณ์    รักสกุล
150    โอภาส    กอวัฒนสิริ

[/red_one_third_last]

5 ตุลาคมนี้ พบกับ

คลิปเรื่องราวสนุกๆ “เคลียร์ความเชื่อ เพื่อคนที่ใช่” ได้ที่

WEBSITE : SUDSAPDA.COM // YOUTUBE : SudsapdaTV // FANPAGE : สุดสัปดาห์แฟนคลับ

แล้วจะรู้ที่ผู้หญิงคิดกับที่ผู้ชายฝันต่างกันขนาดไหน

 

หมายเหตุ

  • ทีมงานจะจัดส่งของรางวัล ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
  • การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกติกาและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up