She Thrives

โครงการ “She Thrives” เสริมรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ชุมชน

Alternative Textaccount_circle
event
She Thrives
She Thrives

คาร์กิลล์ ผลักดันศักยภาพสตรีไทย จับมือมูลนิธิรักษ์ไทย เปิดตัวโครงการ “She Thrives” เสริมรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ชุมชน

คาร์กิลล์ บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านอาหารและเกษตรกรรม สานต่อความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนทั่วโลกอย่างยั่งยืน ผ่านการผลักดันความสามารถด้านการประกอบอาชีพในกลุ่มผู้หญิงไทยให้ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม โดยขยายความร่วมมือกับมูลนิธิรักษ์ไทย สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ (CARE International) เปิดตัวโครงการ “She Thrives” หรือ “โครงการคาร์กิลล์เสริมพลังสตรีเพื่อชุมชน” ในประเทศไทย ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินโครงการรวม 3 ปี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมบทบาททางเศรษฐกิจของผู้หญิงไทย ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน ปัจจุบัน ผู้หญิงมีจำนวน 54.5% ของจำนวนประชากรไทยทั้งหมด[1] และเป็นรากฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการสร้างชุมชนที่แข็งแกร่งและยั่งยืน คาร์กิลล์ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของ ‘ผู้หญิง’ ผู้เปรียบเสมือนหัวใจหลักของชุมชนเกษตรกรรม เพราะผู้หญิงในชุมชนส่วนใหญ่มักจะสวมบทบาทเกษตรกรควบคู่ไปกับการเป็นผู้ประกอบการ ในขณะเดียวกัน ยังต้องแบกรับความรับผิดชอบภายในครอบครัวด้วย คาร์กิลล์เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้หญิงคือกลุ่มประชากรที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนชุมชนและเศรษฐกิจให้ก้าวต่อไปได้อย่างแข็งแกร่ง แต่ผู้หญิงบางกลุ่มที่อาศัยอยู่ในชนบทยังคงมีข้อจำกัดในการเข้าถึงโอกาสและทรัพยากรในการพัฒนาความรู้และทักษะของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ จึงเป็นที่มาของการดำเนินโครงการ “She Thrives” ภายใต้ความร่วมมือกับมูลนิธิรักษ์ไทย

[1] จำนวนประชากรไทย – สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
She Thrives

การเปิดตัวโครงการ “She Thrives” ในประเทศไทย เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากโครงการ “She Thrives” ในประเทศเวียดนามที่เปิดตัวเมื่อปี พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการทั้งหมด 3 ประการ ได้แก่ 1) สร้างแหล่งรายได้เสริมที่นำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้หญิง 2) สนับสนุนให้ชุมชนมีความมั่นคงทางอาหารและครัวเรือนสามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณประโยชน์และโภชนาการอาหารที่เหมาะสม และ 3) ปลดล็อกศักยภาพให้ผู้หญิงสามารถก้าวข้ามข้อจำกัด พร้อมก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ภายในปี พ.ศ. 2569 โครงการ “She Thrives” จะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่คนไทยทั้งผู้เข้าร่วมโครงการโดยตรง รวมถึงครัวเรือนและชุมชนทางอ้อมรวมกว่า 16,200 คน โดยมีจำนวนผู้หญิงถึง 75% ของจำนวนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการทั้งหมด เพิ่มเติมจากจำนวนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนำร่องในเวียดนามซึ่งมีกว่า 15,000 คน

โครงการ “She Thrives” เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้หญิงไทยในชุมชนสามารถเข้าถึงการอบรมโดยเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิรักษ์ไทยและพนักงานผู้เชี่ยวชาญจากคาร์กิลล์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงในกลุ่มย่อยที่มีรายได้ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำในพื้นที่ครอบคลุม 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์

She Thrives

นายธิติ ตวงสิทธิตานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “คาร์กิลล์ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายในการหล่อเลี้ยงผู้คนทั่วโลกด้วยอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ คาร์กิลล์เชื่อมั่นในศักยภาพของผู้หญิงที่สามารถประสบความสำเร็จได้ในหลากหลายบทบาทหน้าที่ รวมถึงในฐานะ
ผู้ขับเคลื่อนชุมชนและเศรษฐกิจ ผู้หญิงถือเป็นกลุ่มประชากรที่มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างอาหารและคนในครอบครัวไว้ด้วยกัน ความร่วมมือระหว่างคาร์กิลล์กับมูลนิธิรักษ์ไทยในครั้งนี้จึงเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้หญิงในกลุ่มย่อยที่มีรายได้ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ โดยร่วมกันพัฒนากลุ่มอาชีพผ่านการมอบองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพนอกเหนือจากการสนับสนุนทางการเงิน”

นอกจากนี้ คาร์กิลล์ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกซื้อสินค้าของคาร์กิลล์ในราคาพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากไก่คุณภาพสูง เนื้อไก่สด และชิ้นส่วนของไก่ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้หญิงในชุมชนได้นำไปสร้างอาชีพและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจมูลนิธิรักษ์ไทย โดยผู้อำนวยการโครงการ นางสาวปัณฑาทิพย์ มงคลศรี กล่าวว่า “องค์การแคร์นานาชาติและคาร์กิลล์ ได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือชุมชนในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วหลายประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และล่าสุด ในประเทศไทยผ่านโครงการ “She Thrives” มูลนิธิรักษ์ไทย ในฐานะสมาชิกขององค์การแคร์นานาชาติและผู้ดำเนินโครงการร่วมกับคาร์กิลล์นั้น เราให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับผู้หญิง และส่งเสริมความเท่าเทียม โดยเชื่อว่า หากเปิดโอกาสให้ผู้หญิงสามารถเข้าถึงทรัพยากรและความรู้ได้อย่างเพียงพอ และมีความตระหนักรู้เรื่องสิทธิและบทบาทหน้าที่ระหว่างหญิงชาย พวกเขาจะกลายเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งในระดับครัวเรือน และในระดับชุมชน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในสังคมอย่างยั่งยืน ปัจจุบัน เราได้เริ่มพัฒนากลุ่มธุรกิจขนาดย่อมแล้วถึง 40 กลุ่ม มีการจัดอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำแนะนำตั้งแต่เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมไปถึงเรื่องการบริหารธุรกิจเบื้องต้น การบริหารทุน การพัฒนาตลาด ตลอดจนสอดแทรกความรู้ความเข้าใจด้านอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่ชุมชน อาทิ ความรู้ทางโภชนาการ บทบาททางเพศในครัวเรือนและชุมชน ซึ่งเราคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการของเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันศักยภาพของผู้หญิงไทยและสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายร่วมกันขององค์กรและคาร์กิลล์”

She Thrives

ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปีที่คาร์กิลล์ และองค์การแคร์นานาชาติ ได้ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของผลผลิตทางการเกษตรและโอกาสในการเข้าถึงตลาด สร้างความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ ส่งเสริมด้านการศึกษา ตลอดจนสนับสนุนการเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัยต่อการบริโภคและโอกาสทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิง ปัจจุบัน ความร่วมมือดังกล่าวพัฒนาและดำเนินการภายใต้โครงการทั้งสิ้น 34 โครงการ ซึ่งสามารถเข้าถึงกลุ่มคนกว่า 4.6 ล้านคนใน 13 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อเมริกากลาง และแอฟริกาตะวันตก สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมหรือสนับสนุนโครงการ “She Thrives” สามารถติดต่อมูลนิธิรักษ์ไทย หรือเข้าไปที่เว็บไซต์  www.raksthai.org

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up