NAOS CARE

NAOS ผสานแนวคิด Product People Planet สู่ความยั่งยืน

account_circle
event
NAOS CARE
NAOS CARE

นาโอส ต่อยอดโปรเจ็คต์ NAOS CARE ผสาน “Product People Planet” เป็นหนึ่งเดียว เสริมสร้างระบบนิเวศผิวสู่สมดุลด้วย “ความรัก ความเข้าใจ และห่วงใย” สู่ความยั่งยืนของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

เภสัชกรหญิงวัลภา รัตนชัยพิพัฒน์ ผู้บริหาร บริษัท นาโอส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า นาโอสเป็นผู้นำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ปรนนิบัติผิวด้วยศาสตร์ ECOBIOLOGY เพื่อการดูแลผิวแบบองค์รวมจากประเทศฝรั่งเศส ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ NAOS CARE เพื่อให้สอดคล้องต่อปณิธานของบริษัท คือดำเนินธุรกิจด้วย ความรัก ความเข้าใจ และความห่วงใย ทั้งต่อพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ สังคมและโลกของเรา  

นาโอส จึงไม่ได้เพียงแค่คำนึงถึงการมีผลิตภัณฑ์ที่ดีเท่านั้น ยังพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้นไปด้วย ตามหลัก 3P คือ Product, People, Planet  สำหรับโครงการ NAOS CARE ในประเทศไทย

ในปีนี้ ได้มอบทุนสมทบงานวิจัยเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผิวหนังเพื่อสุขภาพผิวที่ดีและแข็งแรงอย่างยั่งยืน โดยการมอบทุนดังกล่าวสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เกี่ยวกับงานวิจัย  และ ปี 2566 โครงการ NAOS CARE ในประเทศไทยได้มอบทุนสมทบงานวิจัยเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผิวหนังเพื่อสุขภาพผิวที่ดีและแข็งแรงอย่างยั่งยืนให้แก่โรงเรียนแพทย์ 3 สถาบัน ได้แก่ งานวิจัยด้านผื่นแพ้สัมผัส ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, สาขาวิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และสาขาวิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 2 ทุน

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up