ส่งต่อความรู้

ส่งต่อความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และคุณภาพชีวิต อย่างยั่งยืน ผ่านหนังสือ 4 เล่ม ตามแนวพระดำริ

account_circle
event
ส่งต่อความรู้
ส่งต่อความรู้

ส่งต่อความรู้ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ คุณภาพชีวิต อย่างยั่งยืน ผ่านหนังสือ 4 เล่ม ตามแนวพระดำริ “เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีฯ” หนังสือสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา, หนังสือเครื่องสานไทย, หนังสือบาติกโมเดลสู่ตลาดสากล, หนังสือลายดอกรักราชกัญญา จัดทำโดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

จากพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” สู่พันธกิจของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลงานหัตถกรรมไทย และสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ซึ่งมีโครงการย่อยๆ มากมาย ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าตลอดการดำเนินงานกว่า 3 ปี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงงานและทรงศึกษาผ้าทอพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมพื้นบ้าน ทรงสร้าง แรงบันดาลใจ แบ่งปันองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่วนพระองค์ พระราชทานแนวพระดำริ ในการพัฒนาผืนผ้าและผลิตภัณฑ์ ให้มีความร่วมสมัยและเป็นสากล ให้แก่ช่างทอ ช่างหัตถศิลป์ และผู้ประกอบการ รวมถึงทรงพัฒนาออกแบบลายผ้าพระราชทาน และพระราชทานลายผ้านี้ให้แก่ช่างทอผ้าทุกภูมิภาค เพื่อนำไปสร้างสรรค์ผืนผ้าตามอัตลักษณ์

ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ เทิดทูนในพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย จึงได้จัดทำหนังสือสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา, หนังสือเครื่องสานไทย, หนังสือบาติกโมเดลสู่ตลาดสากล, หนังสือลายดอกรักราชกัญญา เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 36 พรรษา เพื่อเผยแพร่พระกรณียกิจด้านการพัฒนาแฟชั่นให้ยั่งยืน (Fashion Sustainability)  รวมถึงพระอัจฉริยภาพด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย สิ่งทอและการอนุรักษ์ผ้าไทย ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์

โดยมี สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย, ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย, ธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์ ที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก พร้อมด้วย ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และภริยา กุลทรัพย์ ชื่นโกสุม, ผศ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์, ดร.กรกลด คำสุข, ดร.ศรินดา จามรมาน, ศิริชัย ทหรานนท์ มาร่วมงาน ซึ่งจัดขึ้นภายในงาน Silk Festival 2023 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Silk Success Sustainability ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 6-7 เมืองทองธานี เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้การจัดทำหนังสือต่างๆ ซึ่งเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้รับการบูรณาการโดยผู้เชี่ยวชาญและนักออกแบบหลากหลายสาขาตามแนวทางของโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นตามแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เริ่มต้นด้วยองค์ความรู้ของชุมชน บันทึกองค์ความรู้ต้นแบบสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร ฟื้นคืนภูมิปัญญาพื้นถิ่นให้มีความร่วมสมัย เพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน โดยล่าสุดได้จัดทำหนังสือ 4 เล่ม ประกอบด้วย

หนังสือสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สมุดภาพประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจและทรงเยี่ยมราษฎร 4 ภูมิภาค เพื่อพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่ช่างทอผ้าทั่วประเทศ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพในการฟื้นคืนภูมิปัญญาผ้าและหัตถศิลป์พื้นถิ่นของไทยให้มีความร่วมสมัยและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ผ่านแนวคิด Sustainable Fashion และผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนที่ประจักษ์ชัด สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ช่างทอผ้าและผู้ประกอบการในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ไปจนถึงบทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชน ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผ้าไทย คณะที่ปรึกษาโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” นักออกแบบ ช่างทอผ้า และช่างหัตถกรรม ถึงความประทับใจในพระวิสัยทัศน์ในการสร้างการยอมรับให้แก่ผ้าและหัตถศิลป์พื้นถิ่นของไทยในโลกยุคใหม่

หนังสือเครื่องสานไทย รวบรวมภูมิปัญญาการจักสานพื้นถิ่น ที่ถ่ายทอดวิถีชีวิตวัฒนธรรม ผ่านผลงานเครื่องจักสานชิ้นเอกที่มีความร่วมสมัยเป็นสากล ที่เกิดจากการร่วมบูรณาการองค์ความรู้ ระหว่างช่างจักสานจากทุกภูมิภาคของประเทศ ร่วมกับคณะที่ปรึกษาโครงการฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น นักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา เพื่อเผยแพร่คุณค่าทางวัฒนธรรมของเครื่องสานไทย เสริมสร้างและยกระดับศักยภาพช่างจักสานไทยสู่การส่งออกไปต่างประเทศ

หนังสือบาติกโมเดลสู่ตลาดสากล ถ่ายทอดวัฒนธรรมอันหลากหลายในพื้นที่ภาคใต้ ที่เป็นจุดกำเนิดผ้าบาติกผืนงาม เกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างช่างบาติกในพื้นที่ภาคใต้ ร่วมกับคณะที่ปรึกษาโครงการฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผ้าไทย นักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา สร้างสรรค์ผืนผ้าและผลิตภัณฑ์บาติกที่มีเอกลักษณ์และร่วมสมัย เริ่มต้นด้วยการฟื้นฟูภูมิปัญญาการออกแบบลวดลายและเทคนิคพื้นถิ่น เพื่อนำมาต่อยอดให้มีความร่วมสมัย เสริมด้วยการตลาดยุคใหม่ที่สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกชุมชน สร้างโอกาสในการขยายตลาดเชิงพาณิชย์สู่ตลาดสากล

หนังสือลายดอกรักราชกัญญา ถ่ายทอดบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดภูมิปัญญาผ้าและหัตถศิลป์ไทย ตามแนวพระดำริใน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ผ่านหนังสือผ้าลายดอกรักราชกัญญา ภายใต้โครงการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” และงานหัตถกรรม เพื่อยกระดับและศักยภาพผู้ประกอบการ ช่างทอผ้าและช่างหัตถศิลป์ไทยในทุกภูมิภาคของประเทศ ให้สามารถสร้างสรรค์ผืนผ้าและผลิตภัณฑ์ที่มีความร่วมสมัย สามารถก้าวสู่ระดับสากล เพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างผู้ประกอบการ ช่างทอผ้าและช่างหัตถศิลป์ ร่วมกับคณะที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผ้าไทย นักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา สร้างสรรค์ผืนผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญา เกิดเป็นผืนผ้าและผลิตภัณฑ์ที่งดงามไปด้วยภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่ถูกฟื้นคืน

ส่งต่อความรู้

สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือ ทั้ง 4 เล่ม รวมถึงหนังสือเล่มอื่นๆ ในรูปแบบดิจิทัลได้ที่ www.facebook.com/phathaisaihaisanook

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up