KTIS

KTIS มุ่งขับเคลื่อนองค์กรด้วย “นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์”

Alternative Textaccount_circle
event
KTIS
KTIS

กลุ่ม KTIS มุ่งขับเคลื่อนองค์กรด้วย “นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์” จัดประกวดผลงานประจำปี 2566 ด้วยธีม BCG Model เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย

KTIS Group จัดงานประกวดแข่งขันนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ปี 2566 ภายใต้ธีม BCG Model สะท้อนความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกระดับ ให้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและองค์กรโดยรวม เพื่อนำองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

KTIS

นายอภิชาต นุชประยูร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจชีวภาพ กลุ่มบริษัท  เกษตรไทย  อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร ในฐานะประธานจัดงานประกวดแข่งขันนวัตกรรม & ความคิดสร้างสรรค์ ปี 2566 เปิดเผยว่ากลุ่ม KTIS โดยบริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด ได้จัดงานประกวดแข่งขันนวัตกรรม & ความคิดสร้างสรรค์ ปี 2566 หรือ “KTIS GROUP INNOVATION AND CREATIVITY CHALLENGE 2023” ภายใต้ธีม BCG Model (B : Bio, C : Circular, G : Green) โดยให้ทุกหน่วยงานภายใต้ KTIS Group ส่งผลงานเข้าประกวด โดยผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย ได้จัดบูธแสดงนิทรรศการ และนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิน ที่ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ ในช่วงเดือนกันยายน 2566

“กลุ่ม KTIS ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกระดับขององค์กร ในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและองค์กรโดยรวม อันจะเป็นองค์ความรู้สำคัญที่จะผลักดันให้ KTIS Group ก้าวหน้าไปสู่องค์กรที่มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน” นายอภิชาต กล่าว

KTIS

ทั้งนี้ ในปีนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก โดยได้แบ่งการประกวดออกเป็น  2  ประเภท ได้แก่ ผลงานนวัตกรรม และผลงานความคิดสร้างสรรค์ และแบ่งเป็น 3 ด้านคือ ด้านการจัดการทรัพยากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านกระบวนการทำงาน โดยมีผลงานนวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวดจำนวน  45  ผลงาน ส่วนประเภทความคิดสร้างสรรค์ มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน  110  ผลงาน โดยผลงานนวัตกรรม & ความคิดสร้างสรรค์ ที่ส่งเข้าประกวด มีข้อกำหนดว่า จะต้องมีการนำไปปฏิบัติหรือใช้งานจริงที่มีประสิทธิผลออกมาเป็นรูปธรรม โดยต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดมาก่อน ห้ามซ้ำและห้ามลอกเลียนแบบ

นายอภิชาต กล่าวด้วยว่า การจัดงานครั้งนี้ กลุ่ม KTIS ได้ผลงานจำนวนมากที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานในกลุ่ม KTIS ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้ทรัพยากร หรือสามารถนำทรัพยากรมาใช้ซ้ำ และที่สำคัญคือ ได้สนับสนุนให้พนักงานในทุกๆ ส่วนงานได้คิดหาวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ และเป็นรูปธรรม ซึ่งในหลายๆ ผลงาน นอกจากจะส่งผลดีต่อหน่วยงานของตนเองแล้ว ยังสามารถขยายผลเพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อบริษัท ต่อสังคม และต่อประเทศชาติโดยส่วนรวมอีกด้วย

KTIS

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up