โครงการพัฒนาสุขสภาพองค์กรสู่องค์กรสร้างชาติ

“สถาบันการสร้างชาติ” ขอเชิญร่วมงานเปิดตัว “โครงการพัฒนาสุขสภาพองค์กรสู่องค์กรสร้างชาติ” ผลักดันไทยเป็นเมืองหลวง Wellness โลก

Alternative Textaccount_circle
event
โครงการพัฒนาสุขสภาพองค์กรสู่องค์กรสร้างชาติ
โครงการพัฒนาสุขสภาพองค์กรสู่องค์กรสร้างชาติ

ด้วยแนวคิดที่ว่าหากบุคลากรในหน่วยงานมีสุขสภาพที่ดี (wellness) ทั้งด้านกาย ใจ จิต อารมณ์ สังคม จะส่งผลให้ลดการเจ็บป่วย และบุคลากร เจ้าหน้าที่ พนักงาน จะมีทัศนคติที่ดีต่องานและองค์กร สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน ตลอดจนเพิ่มความผูกพันรักองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่งผลต่อการดูแลลูกค้าผู้รับบริการอย่างดี ช่วยเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้กับองค์กร การสร้างสุขสภาพที่ดีให้กับพนักงานจึงไม่เพียงช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร ยังช่วยส่งผลดีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเหตุนี้คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้นำการประกอบการ Wellness (วปษ.) เพื่อการสร้างชาติรุ่นที่ 1 ร่วมกับ สถาบันการสร้างชาติ จึงได้ริเริ่ม โครงการพัฒนาสุขสภาพองค์กรสู่องค์กรสร้างชาติ (Wellness Corporate Nation-Building หรือ Wellness CNB) เป็นโครงการแรกของประเทศไทยที่มุ่งสนับสนุนและพัฒนาสุขสภาพของพนักงานและการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เกิดสุขสภาพ (Wellness) อย่างเป็นองค์รวม โดยบูรณาการทั้งปัจจัยภายในบุคคลและปัจจัยภายนอก เพื่อให้เกิดมุมมองในการดูแลพนักงานอย่างครบมิติ

งานเปิดตัวโครงการ WCNB

ทั้งนี้ขอเรียนเชิญหน่วยงานและองค์กรที่ให้ความสนใจและท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมเปิดตัว “โครงการพัฒนาสุขสภาพองค์กรสู่องค์กรสร้างชาติ”  ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ศูนย์แสดงรถและจัดประชุมเล็กซัส สุขุมวิท 18 โดยได้รับเกียรติจาก “ท่านบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์” ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในวันเปิดตัวโครงการฯ  ซึ่งภายในงานเปิดให้ผู้สนใจและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ภายในงานท่านจะได้รับฟังแนวความคิดอันเป็นประโยชน์ในการจัดทำโครงการจาก “ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์” ประธานบริหารหลักสูตร นสช. และ “ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์” ประธานอำนวยการหลักสูตร นสช. พร้อมเจาะลึกตัวโครงการให้ผู้ที่มีความสนใจที่จะนำหน่วยงานเข้าสู่การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯจะได้รับโอกาสพิเศษมากมาย อาทิ ได้รับการประเมินศักยภาพองค์กรด้านการสร้างสุขสภาพให้ แก่บุคลากร ได้รับการอบรมแนวทางการเสริมสร้างและพัฒนาสุขสภาพของพนักงานอย่างถูกวิธีให้ได้รับคำปรึกษาในการพัฒนาต่อยอดสู่องค์กรต้นแบบที่มีสุขสภาพที่ดี จากนักวิเคราะห์ และที่ปรึกษาอาสาผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในด้านต่างๆ(วปษ.) โดยวางแผนการทำงานโครงการฯอย่างเช่น “ลงพื้นที่ตามหน่วยงานและองค์กรธุรกิจจริง 2-3ครั้ง”,“ประชุมติดตามผลและอัพเดท เพื่อหาแนวหาในการปรับปรุงพัฒนา อย่างน้อยเดือนละ1ครั้ง” ตลอดระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งตลอด1ปีหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการถือเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาสุขสภาพที่ดี และที่สำคัญคือโอกาสที่จะได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลทรงเกียรติองค์กรต้นแบบประจำปี 2566  พร้อมประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมโครงการและได้รับตราสัญลักษณ์การเป็นองค์กร “Wellness CNB” ด้วย

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณวิรัตต์ วิรัชศิลป์ โทรศัพท์ 062-063-2333, Email: [email protected]

 

QR CODE ลงทะเบียนร่วมงาน
QR CODE ลงทะเบียนร่วมงาน

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up