โครงการประกวดวาดภาพ ระบายสี ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

Alternative Textaccount_circle
event

ความเป็นมาของโครงการ

โครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส  (Bright Smiles Bright Futures) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑จนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จํากัด ร่วมกับ สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ซึ่งโครงการดังกล่าว ทางบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนชุดยาสีฟัน แปรงสีฟันตลอดจนสื่อการเรียนการสอน และคู่มือสําหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓  ครอบคลุมนักเรียน ๒๐ ล้านคนทั่วประเทศ ในระยะเวลา ๒๒ ปีของโครงการ มุ่งเน้นให้เด็กทุกคน ตระหนัก ถึงการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน อย่างถูกวิธี เพื่อสุขอนามัยที่ดีในอนาคต

วัตถุประสงค์ของโครงการประกวดวาดภาพระบายสี

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส  (Bright Smiles Bight Futures) ทางบริษัทฯจึงจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีชิงถ้วยพระราชทานฯ พร้อมทุนการศึกษา เริ่มตั้งแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบันเป็นปีเป็นปีที่ ๖ เพื่อส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการและความรู้สึกที่ดีต่อการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน ผ่านการวาดภาพในกลุ่มเด็กอายุระหว่าง ๖-๙ ปี ผลงานที่ชนะระดับประเทศจะได้เป็นตัวแทนของเด็กไทยร่วมเข้าประกวดแข่งขันรายการ  “My Bright Smile Global Art Contest “ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผลงานที่ได้รับคัดเลือก จะได้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิทินปี ๒๕๖๔ ที่ทางคอลเกตจะแจกจ่ายไปทั่วโลก

คณะกรรมการ ตัดสิน

 • ดร.ครูสังคม ทองมี ผู้อำนวยการ ศูนย์ศิลป์สิรินธร และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะ 
 • ตัวแทนจากสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 • รางวัลชนะเลิศ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส ครั้งที่ ๖ จำนวน ๑ รางวัล
  • ถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  • ทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท 
  • ใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน ๒ รางวัล
  • โล่ประกาศเกียรติคุณ
  • ทุนการศึกษา รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท
  • ใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย จำนวน ๙ รางวัล
  • โล่ประกาศเกียรติคุณ
  • ใบประกาศนียบัตร

ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด ๑๒ ผลงาน จะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดที่สหรัฐอเมริกา ชิงเงินรางวัล ๒๕,๐๐๐ บาท

บรรยากาศ การตัดสิน

รางวัลชนะเลิศ

ยิ้มสวยสดใส  เด็กไทยรักคอลเกต

เด็กหญิง ณัฐชยาภรณ์  ดอกพิกุล อายุ 9 ปี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองดุม จ.นครราชสีมา

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up