กรุงไทยเคียงข้างธุรกิจคุณ ด้วยสินเชื อ SME 4% ต่อปี

ธนาคารกรุงไทย ส่งเสริมผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่เป็นเจ้าของธุรกิจ พร้อมต่อยอดกิจการให้เติบโตอย่าง ยั งยืน สนับสนุนสินเชื อให้กับ “โอ้กะจู๋” ร้านอาหารออร์แกนิคชื อดัง เพิ มกําลังการผลิตผักปลอดสารพิษ และขยาย สาขา ตอบรับความต้องการของลูกค้า ผ่านสินเชื อ กรุงไทย SME รักกันยาวๆ

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า จากการที ธนาคารได้สนับสนุน ผู้ประกอบการ SME ซึ งเป็นกลไกสําคัญของระบบเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื อง ภายใต้แนวคิด กรุงไทย SME เคียง ข้างธุรกิจคุณ ด้วยบริการทางการเงินที ออกแบบเพื อตอบโจทย์ความต้องการของ SME ทุกกลุ่มทุกขนาด ล่าสุด ธนาคารได้สนับสนุนทางการเงินให้กับ “โอ้กะจู๋” สําหรับใช้ขยายสาขาจากเชียงใหม่ สู่กรุงเทพฯเป็นสาขาที 7 ผ่าน สินเชื อ กรุงไทย SME รักกันยาวๆ ที สนับสนุนเงินทุนในการดําเนินกิจการ และขยายกําลังการผลิต ซึ ง สินเชื อกรุงไทย SME รักกันยาวๆ นี| สามารถให้วงเงินสินเชื อได้สูงสุด 100 ล้านบาท ด้วยอัตราดอกเบี|ยพิเศษ ตลอดระยะเวลากู้

ด้าน นายชลากร เอกชัยพัฒนกุล หนึ่งในผู้ก่อตั้ง โอ้กะจู๋ เปิดเผยว่า ปัจจัยสําคัญที ทําให้ธุรกิจประสบ ความสําเร็จ เกิดจากการใส่ใจลูกค้า เปรียบเสมือนเป็นคนในครอบครัว และความมุ่งมั นตั|งใจในการคิดหาวิธีต่อ ยอด และสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ โดยนําเอาผักปลอดสารพิษที ปลูกเองมาจําหน่าย ผ่านการคัดสรรผักที มี ความสด ใหม่ มีรสชาติถูกใจผู้บริโภค นํามาดัดแปลงเป็นเมนูอาหารที มีความหลากหลาย และอีกหนึ งปัจจัย สําคัญคือการมีผู้สนับสนุนที ดี ซึ งธนาคารกรุงไทยมีความผูกพันกับธุรกิจของครอบครัว คือ บริษัท เชียงใหม่วนัสนันท์ จํากัด หรือร้านวนัสนันท์ ของฝากจากเชียงใหม่มากว่า 40 ปี เมื อรุ่นลูกคิดทําธุรกิจใหม่ ธนาคารก็มาสนับสนุนอย่างต่อเนื อง จากรุ่นสู่รุ่น ทั|งการให้คําปรึกษาการลงทุน และการสนับสนุนทางการเงินเพื อ ขยายสาขา และขยายพื|นที แปลงผัก ทําให้มั นใจได้ว่า ไม่ว่าร้านจะขยายไปอีกกี สาขา ก็จะมีธนาคารกรุงไทยอยู่ เคียงข้าง เปรียบเสมือนคนในครอบครัวและรักกันยาวๆ

นายผยง ศรีวณิช กล่าวต่อไปว่า นอกจากสินเชื อกรุงไทย SME รักกันยาวๆ แล้ว ธนาคารยังมี สินเชื อ ภายใต้โครงการ กรุงไทย SME เคียงข้างธุรกิจคุณ ด้วยเงื อนไขและอัตราดอกเบี|ยพิเศษ เริ มต้นเพียง 4% ต่อ ปี ยกเว้นค่าธรรมเนียมการคํ าประกัน บสย. 4 ปี ประกอบด้วยสินเชื อ SME 11 ประเภท รองรับผู้ประกอบการ SME ทุกกลุ่มทุกขนาด ในวงเงินรวม 50,000 ล้านบาท ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ มเติมได้ที Krungthai Call Center 02-111-1111 ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา สํานักงานธุรกิจทั วประเทศ หรือกรอกข้อมูล เพื อให้ธนาคารติดต่อกลับที เว็บไซต์ www.ktb.co.th

อัพเดทข่าวเม้าท์ไทยเทศทุกวงการ & คลิปฮา ดารามาเต็ม ...คลิกติดตามที่
keyboard_arrow_up
error: ห้ามคัดลอกเนื้อหา