10Dham, 10 ธรรม, ๑๐ ธรรมที่พ่อทำ

๑๐ ธรรมที่พ่อทำ

Alternative Textaccount_circle
event
10Dham, 10 ธรรม, ๑๐ ธรรมที่พ่อทำ
10Dham, 10 ธรรม, ๑๐ ธรรมที่พ่อทำ
10Dham, 10 ธรรม, ๑๐ ธรรมที่พ่อทำ
๑๐ ธรรมที่พ่อทำ

ตลอด เวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน “ธรรม” ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” นั้น ส่งผลให้ประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนเปี่ยมไปด้วยความสุข เพราะธรรมของพระองค์คือรูปธรรมที่นำมาซึ่งประโยชน์ของชาวสยามที่แท้จริง

ด้วย ทศพิธราชธรรมเช่นนี้เองที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิใช่จะทรง ครองแผ่นดินเท่านั้น แต่ยังทรงครองหัวใจคนทั้งปวงเอาไว้อีกด้วย

ด้วย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชน จึงน้อมนำ ๑๐ ธรรมที่พ่อทำ ธรรมทั้งสิบประการนี้มาเป็นมงคลชีวิต มาเป็นแบบอย่างในการครองตนเพื่อความสุขแบบพอเพียงและยั่งยืนสืบไป

10Dham_01, ทาน การให้ การเสียสละ
ธรรม ข้อที่ 1 ทาน คือ การให้ การเสียสละ

๑ ทาน
การให้ การเสียสละ

หมายถึง การเสียสละพระราชทรัพย์ เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทั้งในด้านบำรุงพระพุทธศาสนาและบรรเทาความยากไร้ ให้ประชาชนอยู่เป็นกิจวัตร ทั้งยังทรงเป็นผู้นำในการบริจาคพระราชทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก จากภัยธรรมชาติหลายต่อหลายครั้ง นอกจากทรัพย์แล้ว ทาน ของในหลวงยังหมายถึงพระราชทานความรู้ เพื่อประชาชนจะได้ใช้เป็นเครื่องมือเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืน

10Dham_02, ธรรม ข้อที่ 2 ศีล, ธรรม ข้อที่ ๒ ศีล
ธรรม ข้อที่ 2 ศีล คือ ความประพฤติดีงาม

๒ ศีล
ความประพฤติดีงาม

เป็นความดีงามของกาย วาจา ใจ ที่ประชาชนจะเห็นได้ในทุกพระราชจริยวัตรของในหลวงทั้งกาย วาจา และพระราชหฤทัยของพระองค์ท่านเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน ทั้งยังหมายถึงศีลในการปกครอง อันได้แก่กฎหมายและนิติราชประเพณี และในทางศาสนา ที่พระองค์ทรงออกผนวชเพื่อศึกษาและปฏิบัติพระธรรมวินัย ทั้งอุทิศพระราชกุศลพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย

10Dham_03, ธรรม ข้อที่ 3 ปริจจาคะ
ธรรม ข้อที่ 3 ปริจจาคะ คือ การเสียสละความสุขส่วนตน เพื่อความสุขส่วนรวม

๓ ปริจจาคะ
การเสียสละความสุขส่วนตน เพื่อความสุขส่วนรวม

เสียสละความสุขส่วนพระองค์ เพื่อประชาชนมีความสุข ในพระราชกรณียกิจที่เป็นไปเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนั้น ในหลวงต้องเสียสละความสุขส่วนพระองค์ ต้องทนลำบากในการเดินทาง อดทนต่อความแปรปรวนของอากาศ ความร้อนหนาว ก็เพื่อสร้างความสุขให้ประชาชนทั้งสิ้น

 

Dham_04, ธรรม ข้อที่ 4 อาชชวะ
ธรรม ข้อที่ 4 อาชชวะ คือ ความซื่อตรงสุจริต

๔ อาชชวะ
ความซื่อตรงสุจริต

สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นผ่านความแน่วแน่ต่อพระราชดำรัสที่เคยตรัสไว้อันเป็นปฐมบรมราชโองการเมื่อทรงครองราชย์ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ซึ่งพระองค์ทรงกระทำตามพระราชดำรัสเสมอมา รวมถึงความสุจริตต่อมิตรประเทศ พระราชวงศ์ ข้าทูลละอองธุลีพระบาท

10Dham_05, ธรรม ข้อที่ 5 มัททวะ, มัททวะ
ธรรม ข้อที่ 5 มัททวะ คือ ความสุภาพ อ่อนโยน

๕ มัททวะ
ความสุภาพ อ่อนโยน

ในหลวง ทรงเป็น พระมหากษัตริย์ที่ไม่ถือพระองค์ โดยเฉพาะกับประชาชน ทรงมีสัมมาคารวะต่อพระสงฆ์ ต่อผู้เจริญโดยวัยและโดยคุณ ทรงรับฟังปัญหา คำชี้แนะ และแก้ไขด้วยเหตุผล ด้วยความเมตตาและอ่อนโยน

 

10Dham_06, ธรรม ข้อที่ 6 ตบะ, ตบะ
ธรรม ข้อที่ 6 ตบะ คือ ความเพียร ความอุตสาหะ

๖ ตบะ
ความเพียร ความอุตสาหะ

ทรงมีความอุตสาหะวิริยะในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยความอดทน ปราศจากความเกียจคร้าน เพื่อประโยชน์ของประชาชนและบ้านเมือง ไม่ย่อท้อ แม้บางขณะจะทรงพระประชวร แม้ในบางพื้นที่บางเหตุการณ์จะเต็มไปด้วยอันตราย ซึ่งสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นจากพระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก ที่พระราชทานให้ปวงชนชาวไทย

10Dham_07, ธรรม ข้อที่ 7 อักโกธะ, อักโกธะ
ธรรม ข้อที่ 7 อักโกธะ คือ ความไม่โกรธ

๗ อักโกธะ
ความไม่โกรธ

ทรงมีพระนิสัยที่ไม่โกรธ ทั้ง ทรงสามารถระงับความโกรธด้วยมีพระเมตตาเป็นที่ตั้ง ทำให้ทรงทอดพระเนตรเห็นปัญหาและหนทางแก้ไขปัญหานั้นได้โดยสงบ ทั้งยังไม่ทรงใช้พระราชอำนาจเพื่อมุ่งร้ายผู้อื่น แต่ทรงใช้เพื่อพระราชทานอภัยโทษตามควรแก่เหตุ

10Dham_08, ธรรม ข้อที่ 8 อวิหิงสา, อวิหิงสา
ธรรม ข้อที่ 8 อวิหิงสา คือ ความไม่เบียดเบียน

๘ อวิหิงสา
ความไม่เบียดเบียน

ด้วยพระราชอัธยาศัยที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตา พระองค์จึงทรงตั้งอยู่ด้วยการไม่เบียดเบียนทั้งราชวงศ์และข้าพระบาท รวมถึงประชาชน ให้ต้องเดือดร้อนด้วยเหตุอันไม่ควร

10Dham_09, ธรรม ข้อที่ 9 ขันติ, ขันติ
ธรรม ข้อที่ 9 ขันติ คือ ความอดทน

๙ ขันติ
ความอดทน

ทรงมีความอดทน ต่อความทุกข์อันเกิดจากความยากลำบากในการเข้าหาประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ทรงอดทนต่อความไม่สบายพระวรกาย ทรงอดทนต่อทุกข์อันเกิดจากโรคภัย ไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการช่วยเหลือประชาชน

10Dham_10, ธรรม ข้อที่ 10 อวิโรธนะ, อวิโรธนะ
ธรรม ข้อที่ 10 อวิโรธนะ คือ ความหนักแน่น เที่ยงธรรม

๑๐ อวิโรธนะ
ความหนักแน่น เที่ยงธรรม

ทรงรักษาความเที่ยงธรรม และความยุติธรรมไม่ให้เบี่ยงเบนไปจากความถูกต้อง ทั้งในพระราชจริยวัตรและพระราชวินิจฉัย ไม่เอนเอียงหวั่นไหว ไม่ยินดียินร้ายต่ออคติทั้งปวง ไม่ประพฤติผิดไปจากพระราชประเพณี

จากหนังสือ “มงคลชีวิตจากทศพิธราชธรรม” สำนักพิมพ์อมรินทร์

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up