9 คำสอนของพ่อ : ทำนุบำรุงพระศาสนา

Alternative Textaccount_circle
event

เป็นที่ทราบกันดีว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก หรือผู้ที่ทำนุบำรุงพระศานาที่แท้จริง ทรงมีความเลื่อมใสศรัทธา และยังทรงมีพระจริยวัตรที่งดงามตามหลักพระพุทธศาสนา ซึ่งจะเห็นได้จากพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธรรมะ เราจึงขอรวบรวม 9 คำสอนของพ่อ ในหัวข้อการทำนุบำรุงพระศาสนา มาให้ชาวไทยได้นำไปปฏิบัติตามกัน

9 คำสอนของพ่อ : ทำนุบำรุงพระศาสนา

 

“…การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดีแต่ ขาดความยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์…”

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2504

 

“…พระพุทธศาสนาแสดงความจริงของชีวิต แสดงทางปฏิบัติที่จะให้บรรลุความสุขสูงสุดของชีวิต มีวิธีการสั่งสอนที่ยึดหลักเหตุและผลว่า ทุกสิ่งเกิดจากเหตุ ผู้ใดประกอบเหตุอย่างไร เพียงใด ก็ได้ผลอย่างนั้นเพียงนั้น…”

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานแก่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513

 

“…ในการดำเนินชีวิตของเราต้องข่มใจไม่กระทำสิ่งใดๆ ที่รู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่ว ว่าเสื่อม ต้องฝืนต้องค้านความคิดและความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะ เราต้องกล้า และบากบั่นที่จะกระทำสิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดี เป็นความถูกต้อง และเป็นธรรม…”

พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในพิธีเปิดการประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2513

9 คำสอนของพ่อ

 

“…พระพุทธศาสนาชี้ทางดำเนินชีวิตที่ปราศจากโทษ ช่วยให้เกิดความเจริญร่มเย็นได้อย่างแท้จริง เพราะมีคำสั่งสอนที่มีลักษณะพิเศษประเสริฐ ในประการอาศัยเหตุผลอันถูกต้องเที่ยงตรงตามความเป็นจริง เป็นพื้นฐาน เป็นประโยชน์แท้จริงแก่ทุกคน…”

พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในการเปิดประชุมใหญ่ของสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร ณ วิทยาลัยครูจันทบุรี วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2518

 

“…ผู้นับถือพระพุทธศาสนา ไม่ว่าเป็นชาติเชื้อใด และแม้อยู่ในนิกายใด ล้วนถือทางปฏิบัติในกายวาจาใจเป็นอย่างเดียวกัน คือ ย่อมพยายามอยู่ทุกเมื่อที่จะรักษากายวาจาใจให้สะอาด ด้วยระเบียบปฏิบัติอันดีงามและสุจริตที่จะควบคุมประคองใจให้สงบด้วยความมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา…”

พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในการประชุมใหญ่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ณ ตึกรัฐสภา วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523

 

“…ธรรมะในพระพุทธศาสนามีความหมดจดบริสุทธิ์ และสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยเหตุผล ซึ่งบุคคลสามารถจะศึกษา และปฏิบัติด้วยปัญญา ความเพ่งพินิจให้เกิดประโยชน์
คือความเจริญผาสุกแก่ตนได้อย่างแท้จริง…”

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่ของสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524

9 คำสอนของพ่อ

 

“…การทำนุบำรุงและส่งเสริมพระศาสนานั้น ไม่มีทางใดจะดี จะตรง จะสำคัญยิ่งไปกว่าการธำรงรักษาความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของพระธรรมวินัยทั้งในด้านปริยัติและในด้านปฏิบัติ…”

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู๋หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในการเปิดประชุมใหญ่ของสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2526

 

“…เมื่อชาวพุทธรู้ธรรมะ ปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องทั่วถึง พระศาสนาก็จะมั่นคงขึ้นได้ ทั้งนี้เพราะเหตุที่บ่อนเบียนพระศาสนาให้เศร้าหมองนั้น มักจะมาจากการกระทำของชาวพุทธผู้ไม่รู้ ไม่เข้าใจ และไม่ปฏิบัติตามธรรมะนั่นเองเป็นสำคัญ…”

พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการประชุมใหญ่ขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529

 

“…ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนที่แสดงสัจธรรม ความแท้จริงของสภาวธรรมทุกสิ่ง ดังนั้น ถึงหากสังคมจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร ก็ไม่เกินไปกว่าที่ชาวพุทธจะพิจารณารู้เท่าทันได้ เมื่อได้ปฏิบัติอยู่ในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยถูกต้องมั่นคงแล้ว ความเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสังคมก็ไม่ใช่เหตุที่ควรวิตกอีกต่อไป…”

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2534

9 คำสอนของพ่อ

 

ข้อมูลจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ภาพจาก board.palungjit.org , dharmaxp.blogspot.com , www.dhammajak.net

 

รวบรวมคำสอนของพ่อ

9 คำพ่อสอน : หลักในการทำงาน

9 คำพ่อสอน : ความสุขในชีวิต

เรียกสติ เตือนใจ จากคำสอนของพ่อ

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up