ดำเนินชีวิตตามวิถี เศรษฐกิจพอเพียง แบบที่ทำได้จริง

Alternative Textaccount_circle
event

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับหลักการเศรษฐกิจพอเพียง และทรงยึดหลักการนี้ตลอดมา หลายคนคิดว่า เศรษฐกิจพอเพียงคือการต้องไปใช้ชีวิตตามท้องไร่ท้องนา ทำการเกษตร และไม่ใช้เงินเลย แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่อย่างนั้น เพราะคนทั่วไปก็ยึดเอาหลัก เศรษฐกิจพอเพียง มาทำตามได้

เศรษฐกิจพอเพียง แบบที่ทำตามได้จริง

 

หลักสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง

  • การกระทําใดๆ ให้มีความพอเพียง หมายถึง ทําพอประมาณ ด้วยเหตุ และผล การพัฒนาต้องเป็นไปตามลําดับขั้นตอน
  • ต้องสร้างระบบภูมิคุ้มกันในตัว เพื่อสามารถเผชิญและอยู่รอดจากผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายนอกและภายใน
  • ต้องมีความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนําวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผน และดําเนินการทุกๆ ขั้นตอน
  • ต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในประเทศให้สํานึกในคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม
  • ต้องดําเนินชีวิตด้วยมีความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ
  • สร้างความสมดุลและความพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ

เศรษฐกิจพอเพียง

 

ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน

  • สามารถให้ตนเองเป็นที่พึ่งแห่งตนใน 5 ด้าน คือ 1.จิตใจ 2.สังคม 3.เทคโนโลยี 4.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.เศรษฐกิจ
  • รู้จักคําว่า “ พอ” และไม่เบียดเบียนผู้อื่น
  • พยายามพัฒนาตนเอง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความชํานาญ
  • มีความสุข และความพอใจกับชีวิตที่พอเพียง ยึดเส้นทางสายกลางในการดํารงชีวิต

 

สรุปก็คือ คนธรรมดาๆ อย่างเราสามารถนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้โดย ใช้ชีวิตอย่างพอดี มีเท่าไหน ใช้เท่านั้น ไม่ได้อยากได้อยากมีอย่างคนอื่น และต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วย นอกจากนี้ยังต้องใฝ่หาความรู้เพื่อพัฒนาตัวเองเสมอ และพยายามยึดทางสายกลางไว้ เพื่อที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น เท่านี้เราก็มีความสุขแล้ว

 

ที่มา : หนังสือ “หลักธรรม หลักทำ ตามรอยพระยุคลบาท”, ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

ภาพจาก Pinterest : Be Suchaya และ monruetai2912.wordpress.com

 

เรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ

20 พระราชดำรัส ในดวงใจ ไม่ว่านานแค่ไหน คำสอนของพ่อยังคงจริงเสมอ

เรื่องของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่เราอาจไม่เคยรู้

5 เรื่องเล่า ครั้งยังทรงพระเยาว์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up