ประกาศรายชื่อ 100 ผู้โชคดี ร่วมงาน Exclusive Fansign The Never Ending Story! by Peck Palitchoke

ประกาศรายชื่อ 100 ผู้โชคดี ร่วมงาน Exclusive Fansign The Never Ending Story! by Peck Palitchoke

Alternative Textaccount_circle
event
ประกาศรายชื่อ 100 ผู้โชคดี ร่วมงาน Exclusive Fansign The Never Ending Story! by Peck Palitchoke
ประกาศรายชื่อ 100 ผู้โชคดี ร่วมงาน Exclusive Fansign The Never Ending Story! by Peck Palitchoke

สุดสัปดาห์ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากทีมงาน จนในที่สุดเราก็ได้ 100 ผู้โชคดี เข้าร่วมงาน Exclusive Fansign The Never Ending Story! by Peck Palitchoke ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ณ Vie Hotel Bangkok

 

 รายชื่อผู้โชคดีมีดังต่อไปนี้ค่ะ

 1. กนกวรรณ เอี่ยมพริ้ง
 2. กมนนัทธ์ สอสุทธิเมธ
 3. กะรัต ปิยมหันต์
 4. ขวัญฤทัย ขาวค้างพลู
 5. จงรักษ์ อธิโรจน์
 6. จรุวรรณ์ พฤกษติกุล
 7. จันทร์จรัสแสง ทวยคม
 8. จารุรินทร์ โชติสกุล
 9. จารุวรรณ ฉันท์ภาวัติ
 10. จิรวรรณ โสภณเตชกุล
 11. จิระวดี ผ้าลายทอง
 12. จิราวรรณ อุตสา
 13. ฉัตรประอร งามอุโฆษ
 14. ฉัตรษธรณ์ วิบูลย์ศรีสัจจะ
 15. ชณันชิดา คุชิตา
 16. ชิดชนก วิสุทธิวัชรกุล
 17. ช่อเพ็ชร จารุเสาวภาคย์
 18. ณญาริฎา สรรพานิช
 19. ณัฏฐ์ญาตา อิงสันติพัฒนะ
 20. ณัฐกานต์ อำภารักษ์
 21. ณิชรัตน์ เอาบุญผล
 22. ดลนภา ทรงเคารพ
 23. ดวงสุดา จันเทพ
 24. ทัศนีย์ เลิศเศรณี
 25. ทัศนีย์ วุฒิจรรยาพงศ์
 26. ธาริณี จิรสถาพร
 27. ธิดา ตั้งเขตมงคลสุข
 28. นัฐติยาพร สิงหเสนา
 29. นิจรินทร์ พูลวรลักษณ์
 30. บรรเจิด พิจิตอำพล
 31. บำรุงรักษ์ อินถา
 32. บุษกร ม่วงปลอด
 33. บุษยานาฏ นิลวงศ์
 34. บุษรา เรืองไทย
 35. ปฏิมาพร วงษ์พรหมพิทักษ์
 36. ปัณฑาวีร์ เนินทราย
 37. ปัทมาพร ควินน์
 38. ประภาพรรณ ไชยชนะใหญ่
 39. ปริชญา ลักษณะ
 40. ปรินธร วิทยาขจรศาสตร์
 41. ปวริศา บัวริน
 42. ปาริฉัตร เดือนเพ็ญ
 43. ปิติพร แก้ววิเชียร
 44. ปิยะรัตน์ ชูเรือง
 45. พรทิพย์ ใจเที่ยง
 46. พรภัทร อมรศุภรศาสตร์
 47. พรลภัส วงศ์วศินกุล
 48. พรวลัย สกริมสตัด
 49. พัสส์อรณ์ สิทธิสุทธิ์
 50. พิมพ์ภริดา ลัทธวัฒน์มงคล
 51. ภัทรพร อนันตา
 52. ภัทรานิษฐ์ ดาวเดช
 53. ภัทรานิษฐ์ อัศวธีรวงศ์
 54. ภาณิณี ช่วยศิริ
 55. มณัสนันท์ เวชประสิทธิ์
 56. มณีรัตน์ ภัทรชัยชาญ
 57. เมษา ศรีสุกัญญา
 58. เยาวรัตน์ ประพาศพงษ์
 59. รดามณี ฉิมเลี้ยง
 60. รังสิมาภรณ์ หอมอุดม
 61. รัชดาภรณ์ เรืองวิเศษ
 62. รัตยาภรณ์ โพธิ์ใต้
 63. วนาลี กิจถาวรโสภณ
 64. วนิดา อินทะสร้อย
 65. วัชรินทร์ เกตุบางลาย
 66. วัฒนี พานิชกุล
 67. วันทกาญจน์ โอนทองหลาง
 68. วันวิสาข์ วิชาเทพ
 69. วิยดารัตน์ อุไร
 70. ศกุนตลา ปันใหว
 71. ศรัญญา ชวาลวิวัฒน์
 72. ศิริกมล สุคันธมาลย์
 73. ศิริพร ตะราษี
 74. ศิริมา คงสวัสดิ์
 75. ศุภลักษณา สามงามน้อย
 76. ศุภาภรณ์ เตชะภาสรนันทน์
 77. สงกรานต์ สุขสำราญ
 78. สร้อยมาลี เนียมพลอย
 79. สิริรัตน์ ศรีบุตร
 80. สุทธิยา วัจนะสาธิต
 81. สุนิดา ดาผา
 82. สุพักตร์ จันทร์สิทธิ
 83. สุภัสสรา นามเกาะ
 84. สุภาพร อุปทาเย
 85. สุภาภรณ์ สุวรรณรัฐภูมิ
 86. สุภารีย์ เย็นฉ่ำ
 87. สุมาลี โอมวัฒนา
 88. แสงโสม เตรียมอมรวุฒิ
 89. อภินภัส ประเสริฐกิตติกุล
 90. อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์
 91. อรวรรณ ไชยน้อย
 92. อรวรรณ อุดมชัยประเสริฐกุล
 93. อังศุมารินทร์ ชัยพันธ์
 94. อัจฉรา สายวิจิตร
 95. อัญชลี มีจินดา
 96. อัมพากาญจน์ จิรวัฒนาเกษม
 97. อาทิตา วิภาตนาวิน
 98. Atiporn Saelim
 99. mayuree chomcherd
 100. Tassni Toyai

 

**** สำคัญมาก โปรดอ่าน ****

 1. ผู้โชคดีที่มีรายชื่อข้างต้น ต้องยืนยันสิทธิ์ โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล E-mail และเบอร์โทรศัพท์ ผ่าน Inbox Facebook : สุดสัปดาห์แฟนคลับ หรือ E-mail : [email protected] ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563 มิเช่นนั้นจะถือเป็นการสละสิทธิ์
 2. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
 3. ขอให้ผู้โชคดีทุกท่านอ่านกติกาการเข้าร่วมงานได้ตามภาพด้านล่างนี้ โดยในวันงาน Fansign เริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 15.00 -16.00 น.

ประกาศรายชื่อ 100 ผู้โชคดี ร่วมงาน Exclusive Fansign The Never Ending Story!

ประกาศรายชื่อ 100 ผู้โชคดี ร่วมงาน Exclusive Fansign The Never Ending Story!

 

 

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up