If Cats Disappeared from the World

จริงอยู่ว่าชีวิตเต็มไปด้วยการเลือก แต่เมื่อถึงวันที่เราต้องเลือกจะทิ้งอะไรสักอย่าง เพื่อแลกกับการใช้ชีวิต กับกลายเป็นเรื่องยากเสียนี่กระไร

keyboard_arrow_up